Regulamin Regulamin sklepu internetowego www.moto-gp.pl ma zastosowanie do umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług zawieranych na odległość. Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Dzień roboczy- jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. 2.Dni ustawowo wolne od pracy- dni określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 90).
 3. Formularz rejestracji- formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta.
 4. Formularz zamówienia- formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia.
 5. Klient– osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia.
 6. Kodeks cywilny- ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 poz.121 ze zmianami).
 7. Konsument– określona w art. 22 ustawy Kodeks cywilny osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto- oznaczony indywidualną nazwą (loginem – w tym przypadku jest to adres e-mail) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych zamówieniach.
 9. Login – w tym przypadku jest to adres e-mail- nazwa dzięki której przy równoczesnym podaniu hasła Klient uzyskiwać będzie dostęp do konta.
 10. Newsletter- elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie internetowym.
 11. Produkt(Towar)- dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Przesyłka– partia produktów/towarów o łącznej wadze wraz z opakowaniem nieprzekraczającej 31,5 kg i maksymalnych wymiarach: długość 140 cm x szerokość 60 cm x wysokość 60 cm – przy zachowanym kształcie prostopadłościanu.
 13. Regulamin– niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zmianami).
 14. Sklep internetowy/ Sklep– sklep Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.moto-gp.pl
 15. Sprzedawca– Moto-GP Piotr Wójcik, adres: ul. Nałęczowska 73, 20-701 Lublin, NIP: 713-245-24-35, Regon: 060364818
 16. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży produktu lub usługi zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 17. Usługa elektroniczna- usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem serwisu internetowego.
 18. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu lub usługi ze Sprzedawcą.

§ 2. Informacje

 1. Właścicielem Sklepu internetowego www.moto-gp.pl jest firma, Moto-GP Piotr Wójcik, adres: ul. Nałęczowska 73, 20-701 Lublin, NIP: 713-245-24-35, Regon: 060364818- zwana dalej Sprzedającym.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż części i akcesoriów motocyklowych zamawianych za pośrednictwem sieci internet oraz telefonicznie.
 3. Przed zawarciem umowy lub założeniem konta Klient winien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu, zaś akceptację jego postanowień potwierdzić zaznaczając odpowiednie pole formularza zamówienia w procesie jego składania. 
 4. Produkty, cenniki i inne informacje zamieszone w Sklepie internetowym www.moto-gp.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Cena produktu uwidoczniona w Sklepie internetowym podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy określonych w § 9 niniejszego regulaminu, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
 6. Zamieszczone na stronie znaki towarowe, wzory przemysłowe są własnością podmiotów trzecich, podlegają ochronie na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zmianami) oraz ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1310).
 7. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców formularzy, zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

§ 3. Dane kontaktowe

 1. Adres do korespondencji: Moto-GP Piotr Wójcik ul. Nałęczowska 73 20-701 Lublin NIP: 713-245-24-35 Regon: 060364818 Tel stacjonarny: +48 81 744 84 85 Tel komórkowy: +48 723 005 300 E-mail: sklep@moto-gp.pl salon@moto-gp.pl reklamacje@moto-gp.pl
 2. Placówka odbioru osobistego – siedziba firmy: Adres pod którym można osobiście odebrać zakupiony towar to: Moto-GP, ul. Nałęczowska 73, 20-701 Lublin, w godzinach 10-18 od poniedziałku do piątku oraz 10-14 w sobotę, z wyłączeniem niedziel oraz dni świątecznych i wolnych od pracy.
 3. Reklamacje. Reklamacje można składać osobiście w siedzibie firmy, telefonicznie lub mailowo. Telefon: +48 81 744 84 85 E-mail: reklamacje@moto-gp.pl
 4. Odstąpienie od umowy - zwroty towaru, reklamacje: a. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać: · Osobiście w siedzibie Sprzedającego – ul. Nałęczowska 73 , 20-701 Lublin · Listownie na adres: ul. Nałęczowska 73 , 20-701 Lublin · W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:reklamacje@moto-gp.pl b. Towar podlegający zwrotowi oraz towary podlegające reklamacji: - Należy wysłać na swój koszt na adres: Moto-GP, ul. Nałęczowska 73 , 20-701 Lublin, lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy. UWAGA Sprzedający nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem.

§ 4. Wymagania techniczne i zastrzeżenia

 1. Strona internetowa www.moto-gp.pl, za pośrednictwem której Sklep internetowy prowadzi sprzedaż, działa w technologii html.
 2. Do przeglądania i korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga przeglądarki internetowej w wersji np. IE 8, 9 i 10, Firefox 21.0 oraz 22.0,Safari 6, Opera 12, 12.1 i 15.0, Chrome 26 oraz 27 lub nowszych.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu internetowego oraz prawo do innych przerw w dostępie do Sklepu internetowego (w szczególności do prezentowanych towarów), spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji, naprawy systemu lub aktualizacji cen i opisów prezentowanych w Sklepie internetowym towarów.
 5. Klient, który korzysta ze Sklepu internetowego, zobowiązany jest do: a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, c. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej, d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, e. korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu internetowego do użytku własnego.

§ 5. Rodzaje usług elektronicznych, warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych i ich reklamacje.

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:
  a. prowadzenie konta w Sklepie internetowym,
  b. umożliwienie złożenia zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia,
  c. newsletter.
 2. Świadczenie usług elektronicznych przez Sprzedawcę jest nieodpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.
 5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
 6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail: reklamacje@moto-gp.pl lub wniesione pisemnie na adres siedziby Sprzedającego wskazany w § 3 pkt.1 niniejszego regulaminu.
 7. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

§ 6. Rejestracja w Sklepie internetowym

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego, po wypełnieniu wymaganych rubryk formularza.
 2. Klient rejestrujący się w Sklepie internetowym otrzymuje osobiste konto do którego hasło ustanawia samodzielnie. Podany w czasie rejestracji adres e-mail stanowi jednocześnie login Klienta.
 3. Z chwilą rejestracji w Sklepie internetowym tworzone jest konto Klienta stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Kliencie oraz o jego działaniach w ramach Sklepu internetowego w związku z zawieranymi umowami. W ramach swojego konta Klient ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie internetowym.
 4. Podany adres e-mail nie może być adresem wykorzystanym wcześniej przy rejestracji innego konta w Sklepie internetowym.
 5. Klient może posiadać tylko jedno konto w Sklepie internetowym.

§ 7. Składanie i realizacja zamówień

 1. Składanie zamówień w Sklepie internetowym Sprzedającego odbywa się poprzez:
  a. stronę www.moto-gp.pl
  b. zamówienie telefoniczne Korzystanie przez Klienta z możliwości złożenia zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedającego, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 243), z którego usług korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient.
 2. Klient, przeglądając strony Sklepu internetowego, w szczególności prezentujące towary, usługi, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi oraz ceną.
 3. Przed złożeniem Zamówienia Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 4. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu Klient zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie internetowym, w którym określa:
  a. adres dostawy,
  b. sposób dostawy,
  c. formę płatności za produkt,
  d. w polu uwagi: dodatkowe informacje, prośby, uwagi dotyczące zamówienia.
 5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedający przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji.
 6. W przypadku płatności przelewem -przedpłata na rachunek bankowy, przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym ceny złożonego zamówienia, widocznej w podsumowaniu zamówienia.
 7. W przypadku chęci odbioru osobistego w jednej z placówce Sprzedającego prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu odbioru.
 8. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, w szczególności z uwagi na chwilowy brak towaru w magazynie, bądź wyczerpanie zapasów danego produktu, Klient zostanie poinformowany o tym przez pracowników obsługi drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu (świadczenia zastępczego), odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu pierwotnie zamówionego produktu lub anulowania zamówienia.
 9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient zostanie poinformowany przez pracowników obsługi o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 10. Zamówienia można składać całą dobę w każdym dniu roku. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12.00 oraz w dni o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 90) będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Sprzedający realizuje zamówienia wg kolejności ich składania.
 11. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czynności związanych z przewozem przesyłki do Klienta, które z reguły wynoszą od 24 do 48 godzin.
 12. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 13. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest paragon bądź faktura VAT, w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta na etapie składania zamówienia. Paragon bądź faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 14. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny bądź e-mail z pracownikami obsługi . Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.

§ 8. Formy płatności

 1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

a. korzystając z szybkich płatności  Przelewy24

b. Przelewem -przedpłata (przed dostawą towaru) na numer konta: 21 1940 1076 3090 6097 0000 0000
c. Przelewem z ustalonym terminem płatności na numer konta: 21 1940 1076 3090 6097 0000 0000 – dotyczy tylko Klientów, którym Sprzedający umożliwił taką formę płatności.
d. Gotówką lub kartą płatniczą - przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie firmy przy ulicy Nałęczowskiej 73 – po wcześniejszym ustaleniu daty odbioru.

 1. § 9. Dostawa
 1. Dostawy towarów zamawianych w Sklepie realizowane są na terenie całego kraju.
 2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Expres Sp. z o.o. ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa.
 3. Opłata za przesyłkę: 

a. 15 zł brutto w przypadku przesyłek z formą płatności: szybka płatność i przedpłata na konto/przelew z ustalonym terminem płatności.

b. 25 zł brutto w przypadku przesyłek pobraniowych

c. 0 zł w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy

4. W razie nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z Klientem. Kurier podejmie dwie próby doręczenia przesyłki. W przypadku dwukrotnej nieobecności odbiorcy, awizowaną przesyłkę można odebrać w najbliższym terminalu firmy DHL, wykaz placówek dostępny na stronie www.dhl.com.pl. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.

§ 10. Ryzyko

 1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towarów wolnych od wad.
 2. W przypadku dostaw do Konsumentów całość ryzyka związanego z ewentualną utratą lub uszkodzeniem towaru spoczywa na Konsumencie od momentu odbioru towaru od Sprzedającego lub przewoźnika, jeśli z jego usług Konsument zdecydował się skorzystać.
 3. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami wszelkie obowiązki, ryzyka, niebezpieczeństwa regulują przepisy odrębne, a w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1173 ze zmianami).
 4. Przy odbiorze Klient będący Konsumentem powinien sprawdzić przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego przesyłki, jej zawartości, niekompletności lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Klient ma prawo do odmowy jej przyjęcia. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient jest zobowiązany do spisania w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej stosownego protokołu- na formularzu przedłożonym przez Kuriera. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego telefonicznie lub e-mailowo o zaistniałej sytuacji, w celu przygotowania nowej dostawy.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Klienta w zamówieniu.

§ 11. Uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy (zwrot)

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz.827) - zwaną dalej ustawą – Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (art.27 ustawy).
 2. Do zachowania terminu określonego powyżej wystarczy przekazanie Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  a. Osobiście w placówce Sprzedającego – ul. Nałęczowska 73 , 20-701 Lublin
  b. Wysłane listownie na adres: ul. Nałęczowska 73 , 20-701 Lublin
  c. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: reklamacje@moto-gp.pl
 3. Konsument może skorzystać ze standardowego wzoru Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku gdy Sprzedawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła niezwłocznie przy pomocy tego samego środka porozumiewania się, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą (art. 31 ustawy).
 6. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych dodatkowych kosztów co oznacza, że Konsumentowi przysługuje zwrot najtańszych kosztów dostawy oferowanych przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 11. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru sprzedawcy.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób przekraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (art. 34 ust. 4 ustawy).
 13. Towar podlegający zwrotowi należy: a. dostarczyć w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu, bądź innym alternatywnym dokumentem potwierdzającym zakup do placówki, w której dokonano zakupu, lub; b. odesłać w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu bądź innym alternatywnym dokumentem potwierdzającym zakup na adres: Moto-GP, ul. Nałęczowska 73 , 20-701 Lublin z dopiskiem: „zwrot”.
 14. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy:
  a. świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e. w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; Wszelkie pytania związane z wykonywaniem prawa odstąpienia od umowy można kierować telefonicznie pod numerem: +48 81 744 84 85 bądź na adres e-mail: reklamacje@moto-gp.pl

§12. Rękojmia i postępowanie reklamacyjne (reklamacje) z udziałem Konsumentów

 1. Tam gdzie wyraźnie nie zastrzeżono każdy oferowany przez Sprzedawcę produkt jest fabrycznie nowy i wolny od wad.
 2. Do odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu niezgodności towaru z umową w transakcjach zawartych przed 25 grudnia 2014r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
 3. W transakcjach zawieranych od 25 grudnia 2014r. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w przepisach zawartych w Tytule XI Dział II –„rękojmia za wady” ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zmianami).
 4. Wada fizyczna: polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawił próbkę lub wzór;
  c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia do takiego jej przeznaczenia:
  d. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 5. W przypadku gdy kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadziła rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczanie na rzeczy swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 6. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli te czynności zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Wada prawna: Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
 2. W przypadku gdy kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 3. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku sprzedaży z udziałem Konsumenta, bieg terminu nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od chwili wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie (tryb składania reklamacji określono poniżej) o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił za dość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 5. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałyby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku uchybienia powyższego terminu ze strony Sprzedawcy uważa się, że żądanie Konsumenta jest uzasadnione.
 9. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do: a. wymiany towaru lub usunięcia wady w możliwie jak najszybszym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, b. w wyniku odstąpienia od umowy bądź obniżenia ceny; zwrotu należnej kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta, c. zwrot towaru do sprzedawcy odbywa się na koszt klienta.
 10. W przypadku wystąpienia wady produktu należy: a. dostarczyć produkt wraz z dowodem zakupu bądź innym alternatywnym dokumentem potwierdzającym zakup do placówki Sprzedającego lub b. odesłać produkt wraz z dowodem zakupu bądź innym alternatywnym dokumentem potwierdzającym zakup na adres: Moto-GP, ul. Nałęczowska 73 , 20-701 Lublin z dopiskiem:„reklamacja”, wskazując okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; czy Konsument domaga się usunięcia wady czy wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy; podać swoje dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Wszelkie pytania związane z wykonywaniem prawa rękojmi oraz procedurą reklamacyjną można kierować telefonicznie pod numerem: +48 81 744-84-85 bądź na adres e-mail: reklamacje@moto-gp.pl

§ 13. Gwarancja

 1. Sprzedający nie jest producentem towarów.
 2. Tam gdzie wyraźnie nie zastrzeżono Sprzedający nie jest gwarantem towarów.
 3. W przypadku udzielenia gwarancji jakości obejmującej towary (gwarancja) jej warunki są udostępniane przy towarze. 
 4. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru.Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego. Zawiera także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji, takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz informację, że gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi.
 5. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

§ 14. Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez Moto-GP Piotr Wójcik, adres: ul. Nałęczowska 73, 20-701 Lublin, NIP: 713-245-24-35, Regon: 060364818 w celu realizacji umowy oraz, jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep.
 2. Dane osobowe przetwarzane są również w postępowaniu reklamacyjnym i gwarancyjnym, o których mowa w § 12, § 13 niniejszego regulaminu.
 3. Dane osobowe są przekazywane firmie kurierskiej DHL Expres Sp. z o.o. ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa jedynie w celu wykonania dostawy, o której mowa w § 9 niniejszego regulaminu.
 4. Administratorem tych danych jest Moto-GP Piotr Wójcik, adres: ul. Nałęczowska 73, 20-701 Lublin, NIP: 713-245-24-35, Regon: 060364818 Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zmianami).
 5. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§15. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza: · ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) dla transakcji zawieranych do 24 grudnia 2014r. · ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827) dla transakcji zawieranych od 25 grudnia 2014. · ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zmianami).
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawca a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu internetowego nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 6. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje, itp.).Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu.
 7. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane na zasadach dotychczasowych. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.